Polityka prywatności

Grupa Janisz Spółka Akcyjna Usługi Samochodowe spółka komandytowa w Pruszczu Gdańskim

 

Na podstawie art. 13 ust. I i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: RODO), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: dane), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

Po zapoznaniu się z niniejszą informacją nie są Państwo zobowiązani by kontaktować się ze Spółką w związku z RODO. Wystarczające jest zapoznanie się opisanymi poniżej zasadami stosowanej przez Spółkę Polityki przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych jest Grupa Janisz Spółka Akcyjna Usługi Samochodowe spółka komandytowa z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (dalej: Spółka), z którą można się skontaktować: – pisemnie na adres: Grupa Janisz Spółka Akcyjna Usługi Samochodowe spółka komandytowa, ul. Batalionów Chłopskich 5, 83 – 000 Pruszcz Gdański;
– telefonicznie, pod numerem +48 58 320-16-16
– – e-mailowo, pod adresem: biuro@janisz.pl

2. Państwa dane osobowe Spółka przetwarza zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w następujących celach.
– zawarcia i wykonania łączącej nas umowy — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, wypełnienia obowiązków związanych z monitorowaniem spłaty należności i dochodzenia roszczeń, wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

Z danych potrzebnych Spółce do realizacji obowiązków prawnych Spółka będzie korzystać: przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust RODO) oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Spółce przechowywać dane, np. podatkowe, a także przez czas, w którym Spółka ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążącego na Spółce obowiązku.

3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu realizacji ciążącego na Spółce obowiązku prawnego. Odbiorcami mogą być w szczególności: urzędy skarbowe, instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. urzędy gminy, miasta.

4. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych i żądania ich sprostowania. Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Podanie Spółce Państwa danych osobowych, w tym takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres siedziby, numery identyfikacji podatkowej i REGON, numer KRS, dane kontaktowe, jest dobrowolne. Jednakże w razie odmowy przekazania mi jakichkolwiek niezbędnych danych, nie jest możliwa realizacja zawartej pomiędzy nami umowy.