Punkty karne – co trzeba wiedzieć.

GRUPA Janisz - Usługi Samochodowe - Janisz Radzi - Punkty karne co trzeba wiedzieć
Zdjęcie z oficjalnego serwisu Policji

W ciągu roku kierujący może uzyskać 24 punkty karne. Jeżeli jednak kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień. W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest jedynie na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny).

Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji kierowców którzy popełniają wykroczenia.

Po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kontrolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze kierowanie pojazdem.

Po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać egzamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

Szkolenie w celu zmniejszenia liczby punktów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego / par. 8 / każdemu kierującemu, który na swoim koncie zgromadził punkty karne, przysługuje raz na sześć miesięcy prawo odpłatnego szkolenia, po którym odejmuje się 6 punktów karnych. Liczba odjętych z tytułu udziału w szkoleniu punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Kierowcy odejmuje się punkty na podstawie zaświadczenia o szkoleniu. Uczestnictwo w szkoleniu nie powoduje zmniejszenia liczby punktów wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24. Z przywileju tego nie mogą skorzystać kierujący, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami krócej niż rok.
Szkolenie można odbyć w dowolnie przez siebie wybranym ośrodku ruchu drogowego na terenie kraju np.: